Nyheder

Vedtægter

LOVE FOR KIF’S BORDTENNISAFDELING.

 §1.

Klubbens navn er KIF’s Bordtennisafdeling. Klubben er en afdeling af Karlslunde  Idrætsforening og underkastet dennes love og regler. Klubbens formål er at virke for udøvelse og fremme af bordtennisspillet.

 §2.

Som medlem kan optages enhver, der ikke har overtrådt KIF’s ordens- og amatørbestemmelser. Nægter bestyrelsen optagelse, kan den pågældende gennem et medlem fordre sagen indanket for KIF’s hovedbestyrelse. Medlemmerne kan være såvel aktive som passive. Al udøvelse af bordtennis sker for medlemmets egen regning og risiko. Begæring om optagelse sker til bestyrelsen.

 §3.

Klubbens sæson fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde yde moderation. Restance udover 2 måneder kan medføre udelukkelse af afdelingen. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt. Medlemskab betragtes som bindende for en hel sæson.

 §4.

Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter træneres, udvalgsmedlemmers og bestyrelsesmedlemmers anvisninger. I grove eller gentagne tilfælde kan afdelingsbestyrelsen idømme en tidsbestemt karantæne eller ekskludere medlemmet af afdelingen. Ekskluderes et medlem af en afdeling, skal dette straks meddeles hovedbestyrelsen. Ekskluderes et medlem, kan dette ikke gøre krav på tilbagebetaling af forudbetalt kontingent.

 En eksklusionskendelse kan ankes for hovedbestyrelsen senest 14 dage efter bekendtgørelsen.

 §5.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i september/oktober måned, efter en af bestyrelsen foretaget bekendtgørelse og med følgende dagsorden:

   1.   Valg af dirigent.

   2.   Formandens beretning og fremlæggelse af målsætning for KiF Bordtennis

   3.   Regnskab og  budget. ( Beretning ved kassereren ).

   4.   Indkomne forslag.

   5.   Valg iflg. lovene.

   6.   Eventuelt.

Alle generalforsamlinger bekendtgøres med 14 dages varsel ved opslag på afdelingens/klubbens informationstavle. Forslag fra medlemmerne må, for at de kan komme med i dagsordenen være skriftligt tilstillet formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal.

Simpel majoritet kræves til vedtagelse af almindelige forslag, men der kræves  majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer for at vedtage lovændringer og ¾ majoritet af de afgivne stemmer for at vedtage klubbens ophævelse. Skriftlig afstemning foretages, såfremt bestyrelsen, dirigenten eller blot 1 af de fremmødte medlemmer forlanger det. I modsat fald sker afstemningen ved håndsoprækning.

Medlemmer, der ikke er tilstede på generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 14 år og i øvrigt har indbetalt fuldt kontingent.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 20 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen, vedlagt en motiveret fremstilling af forhandlingsemner, hvorefter bestyrelsen indvarsler til generalforsamling, der afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst.

 §6.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, sekretær, 3 udvalgsformænd samt et menigt bestyrelsesmedlem. Desuden vælges en revisor og en revisorsuppleant.

Formanden vælges sammen med seniorudvalgsformand og aktivitetsudvalgsformand i de lige år. Kasserer, sekretær, ungdomsudvalgsformand og menigt medlem i de ulige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået af Bordtennisafdelingen.

Bestyrelsen afholder i sæsonen
møde en gang om måneden, eller når der er behov for det. Formanden eller sekretæren indkalder til mødet senest 5 dage i forvejen. Det er en forudsætning for mødets gennemførelse, at der deltager mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra. Beslutninger træffes ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Møderne ledes af formanden. Kassereren har ansvaret for foreningens kasse. Sekretæren fører protokol over de afholdte bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, således at beslutninger vedtaget på disse møder altid kan kontrolleres og dokumenteres.

Hvor intet er foreskrevet i loven, er bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser. I øvrigt er bestyrelsen bemyndiget til med virkning for foreningens medlemmer  at udstede ordensbestemmelser, reglementer m.v. Kassereren fører klubbens regnskab kritisk og sørger for alle ind- og udbetalinger.

Udtrækninger af bank og postgiro kræver blot kassererens underskrift. Hvis kassereren er i tvivl om berettigelsen af visse udgifter og ikke i forvejen har kendskab til dem, må han ikke betale dem, før han har konfereret med den øvrige bestyrelse. Gæld må ikke stiftes i klubbens navn, før det er vedtaget i hovedbestyrelsen. Endelig skal kassereren afslutte regnskabet i god tid inden generalforsamlingen og lade det revidere af den valgte revision.

 §7.

I tilfælde af afdelingens opløsning jvfr. §5 deponeres bøger, midler og øvrige ejendele i KIF’s hovedbestyrelse, indtil ny bestyrelse er valgt, og afdelingen på ny begynder at virke.

 

Vedtagne ændringer på generalforsamlingerne:          

29. oktober 1996                                                                               

27. septemter 2001   

19. oktober 2006

08. oktober 2009

14. oktober 2010

24. oktober 2013 - Gældende 

 

P.b.v. 24.10.2013

 Steen Brüel

 (sekretær)

 

.